DragonFly BSD
DragonFly commits List (threaded) for 2011-09
[Date Prev][Date Next]  [Thread Prev][Thread Next]  [Date Index][Thread Index]

git: DragonFly_RELEASE_2_10 hammer(8): whitespace cleanup: delete blank at end of line


From: Thomas Nikolajsen <thomas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 26 Sep 2011 12:34:58 -0700 (PDT)

commit f38426a45460971b1ea8675bc6e078337b5c4a7b
Author: Thomas Nikolajsen <thomas@dragonflybsd.org>
Date:  Mon Sep 26 21:18:11 2011 +0200

  hammer(8): whitespace cleanup: delete blank at end of line

Summary of changes:
 sbin/hammer/blockmap.c   |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cache.c     |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cmd_blockmap.c |  12 ++++++------
 sbin/hammer/cmd_cleanup.c  |  6 +++---
 sbin/hammer/cmd_history.c  |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cmd_mirror.c  |  28 ++++++++++++++--------------
 sbin/hammer/cmd_pseudofs.c |  14 +++++++-------
 sbin/hammer/cmd_reblock.c  |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cmd_show.c   |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cmd_snapshot.c |  26 +++++++++++++-------------
 sbin/hammer/cmd_softprune.c |  12 ++++++------
 sbin/hammer/cmd_stats.c   |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cmd_status.c  |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cmd_synctid.c  |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cmd_version.c  |  10 +++++-----
 sbin/hammer/cycle.c     |  10 +++++-----
 sbin/hammer/hammer.c    |  12 ++++++------
 sbin/hammer/hammer.h    |  10 +++++-----
 sbin/hammer/hammer_util.h  |  12 ++++++------
 sbin/hammer/misc.c     |  10 +++++-----
 sbin/hammer/ondisk.c    |  10 +++++-----
 21 files changed, 126 insertions(+), 126 deletions(-)

http://gitweb.dragonflybsd.org/dragonfly.git/commitdiff/f38426a45460971b1ea8675bc6e078337b5c4a7b


-- 
DragonFly BSD source repository[Date Prev][Date Next]  [Thread Prev][Thread Next]  [Date Index][Thread Index]